Go a long way

Go a long way溫子捷 Tzu-Chieh Wen과 You Xue Qian이 작곡한 DEEMO II의 오리지널 수록곡이다.

DEEMO II[편집 | 원본 편집]

Go a long way
Deemoii go a long way.png
아티스트 TzuChieh Wen, You Xue Qian
BPM 126
난이도 레벨 노트 수
Easy2 (-.-)196
Normal5 (-.-)403
Hard9 (-.-)670
Deemoii album07.png 앨범07
맴도는 마음


총 5곡 [수록곡 목록]난이도 해금 조건
보통 보면【앨범07 - 맴도는 마음】 구매

Hard

AC 영상