Sacrifice

Sacrifice는 TERU FOX가 작곡한 Cytus II의 오리지널 수록곡이다.

1 Cytus II[편집]

Sacrifice
Sagar001 009.png
작곡 TERU FOX
BPM 173
난이도 레벨 노트 수
EASY 3 270
HARD 7 606
CHAOS 14 1165
Cytusii sagar001 icon.png Sagar 스토리
총 10곡  [수록곡 목록]


1.1 채보[편집]

해금 조건
EASY ?
HARD
CHAOS
CHAOS
HARD
EASY

TP 100 영상 (오디오 개선 요망)MM 영상, TP 99.75MM 영상, TP 99.00


2 각주