NRG_Tech

공식 영상

NRG_Tech는 3R2가 작곡한 Cytus II의 오리지널 곡이다.

Cytus II[편집 | 원본 편집]

NRG_Tech
Robo001 018.png
 작곡  3R2
BPM 158
레벨     EASY    
4
   HARD   
7
 CHAOS 
13
GLITCH
-
노트 수 229 681 897 -
     기타 정보
DLCMemory Unit [A1]
Cytusii robo001 icon.png ROBO_Head 스토리
총 49곡  [수록곡 목록]
난이도 해금 조건
EASYBlack Market "Memory Unit [A1]"
HARDBlack Market "Memory Unit [A1]"
CHAOSBlack Market "Memory Unit [A1]"


CHAOS
HARD
EASY

TP 100 영상

MM 영상

MM 영상

각주