NRG_Tech


공식 영상

NRG_Tech는 3R2가 작곡한 Cytus II의 오리지널 곡이다.

1 Cytus II[편집]

NRG_Tech
Robo001 018.png
작곡 3R2
BPM 158
난이도 레벨 노트 수
EASY 4 229
HARD 7 681
CHAOS 13 897
DLCMemory Unit [A1]
Cytusii robo001 logo.png ROBO_Head 스토리
총 40곡  [수록곡 목록]


곡 길이는 2분 12초.

1.1 채보[편집]

해금 조건
EASY

Black Market "Memory Unit [A1]"

HARD
CHAOS
CHAOS
HARD
EASY

TP 100 영상MM 영상, TP 99.11MM 영상, TP 99.60


2 여담[편집]

3 각주